klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Verkopen Wit Bedrijf verkopen

Bij de verkoop van een onderneming moet de verkoper bepaalde garanties en vrijwaringen aan de koper verstrekken. In ons artikel over de Warranty & Indemnity-verzekering leggen we uit wat er met garanties en vrijwaringen bedoeld wordt en hoe u zich daartegen kunt verzekeren. Als een afgegeven garantie later toch onjuist blijkt te zijn of als een risico waarvoor een vrijwaring is afgegeven zich verwezenlijkt, wil de koper de schade verhalen op de verkoper. Om ervoor te zorgen dat de verkoper in staat is de schade te vergoeden, verlangt de koper dat de verkoper zekerheid biedt.

Een verkoper kan op verschillende manieren zekerheid bieden. Denk hierbij aan het verstrekken van een bankgarantie of het achterlaten van een deel van de koopprijs op de bankrekening van de notaris (de escrow-overeenkomst). In dit artikel gaan we in op een alternatieve vorm van zekerheid: de vermogensinstandhoudingsverklaring (VIV).

Banner Gerechtelijke Procedures

Wat houdt een vermogensinstandhoudingsverklaring in?

Een VIV is in feite wat de naam suggereert: een verklaring van de verkoper dat hij een deel van de koopsom als eigen vermogen in stand houdt. Na de overname verbindt de verkoper zich jegens de koper om gedurende een bepaalde periode een deel van de koopprijs liquide te houden. Dit bedrag is vaak uitgedrukt in een percentage van de koopsom. Over het algemeen is het voor de verkoper wel toegestaan om dit bedrag te investeren, zolang het maar snel in contanten kan worden omgezet.

Wanneer de verkoper een (holding)vennootschap is, zal een koper verlangen dat de VIV mede wordt medeondertekend door de natuurlijke persoon of personen die (indirect) aandeelhouder(s) van de verkoper zijn. Dit omdat de aandeelhouders de zeggenschap over de verkoper toekomt en ze daarmee dus – naast de bestuurder van de vennootschap – medeverantwoordelijk zijn voor het door verkoper in stand te houden eigen vermogen.

Op die manier kan de aandeelhouder van de verkoper worden opgelegd dat hij geen onttrekkingen mag doen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Ook kan hij verplicht worden een bepaald bedrag bij te storten als het eigen vermogen van de vennootschap onder een bepaald niveau zakt en/of stelt hij zich hoofdelijk aansprakelijk voor een eventueel tekort in het eigen vermogen dat door de verkoper op enig moment wordt aangehouden. Als de aandeelhouder getrouwd is, zal het meetekenen van de echtgenoot of geregistreerd partner vereist zijn.

Voor- en nadelen van een vermogensinstandhoudingsverklaring

In vergelijking met een bankgarantie en een escrow-overeenkomst is de VIV goedkoper omdat er geen additionele kosten gemaakt worden bij de bank of notaris. Bovendien kan de verkoper het geld in de meeste gevallen blijven gebruiken voor investeringen. Daarmee is een VIV één van de minst belastende vormen van zekerheid voor de verkoper.

Voor de koper heeft de VIV wel een nadeel ten opzichte van de bankgarantie en de escrow-overeenkomst. Als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen is er in beginsel “slechts” sprake van een wanprestatie. Indien de verkoper en de aandeelhouder van de verkoper niet in staat zijn om het verlies van de koper te vergoeden (bijvoorbeeld als ze failliet gaan), dan vist de koper alsnog achter het net.

Om het bovenstaande probleem te voorkomen doet de koper er goed aan om in de VIV op te nemen dat hij regelmatig inzicht kan krijgen in de omvang van het bedrag dat wordt belegd c.q. geïnvesteerd en het soort beleggingen c.q. investeringen dat wordt gedaan.

Waar moet je op letten bij een vermogensinstandhoudingsverklaring?

Het is de kunst om de VIV zo op papier te krijgen dat het de koper de gewenste zekerheid biedt terwijl het gelijktijdig de verkoper en diens aandeelhouders zo min mogelijk belast.

De hoogte van het in stand te houden bedrag moet in verhouding staan tot de koopsom en de looptijd moet gerelateerd zijn aan de periode waarin aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Voor de koper is het essentieel dat het in stand te houden bedrag snel liquide gemaakt kan worden om een schadeclaim te kunnen voldoen. Daarnaast is het voor de koper van belang regelmatig inzicht te hebben in de omvang en aanwending van het in stand te houden bedrag.

De verkopende partij moet zich bewust zijn van de vaak vereiste privéaansprakelijkheid van de aandeelhouder van de verkoper voor het geval de verkoper niet voldoet aan de verplichtingen onder de VIV. Als de aandeelhouder getrouwd is, is toestemming van de echtgenoot of geregistreerd partner nodig.

Advies en begeleiding

BrightOrange staat u graag bij tijdens dit proces gedurende een koop- of verkooptraject. Onze professionals weten door hun ervaring exact waar u als ondernemer op moet letten. Wilt u advies bij de onderhandeling of het opstellen van contracten? Of bent u nog in de oriëntatiefase? In welke fase van een overnameproces u ook bent, we staan graag voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op.

Robin Heezen van BrightOrange

Robin Heezen

Consultant

Robin Heezen

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik werk graag samen met gepassioneerde ondernemers om het optimale resultaat te realiseren. Het geeft mij energie om hen bij te staan in dit belangrijke en emotionele proces. Bij BrightOrange werken we met een fijn team van professionals, waarin we elkaar goed aanvullen. Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn interesses en kwaliteiten dagelijks toe te passen bij het begeleiden van de transacties.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 33 17 57 44
robin@brightorange.nl